תקנון פעילות יום הולדת 7 למועדון החברים

הגדרות

למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:

"עורכת הפעילות"          rebar בע"מ | רח' הברזל 32, תל אביב, מיקוד: 6971046

"הפעילות"                    המשתתפים יקבלו הודעת סמס שתוכנה ילווה בהטבה ו/או פרס שתשלח לאחר ביצוע עסקה באחד מסניפי הרשת. ההטבה תוגרל מתוך מס' הטבות אותן תעניק הרשת והמשתתפים יוכלו לממש ההטבה בחודש ספטמבר 2020 בלבד. ההטבה תמומש בסניפי הרשת השונים של rebar בלבד. המשתתפים בפעילות הם לקוחות המועדון אשר אישרו קבלת עדכונים באמצעות סמס ואשר מחזיקים בכרטיס מועדון בתוקף.

"משתתף"                      חבר מועדון rebar שמחזיק בכרטיס בתוקף במהלך תקופת הפעילות ואישר קבלת       

                                        עדכונים באמצעות סמס.

"אתר עורכת הפעילות"   www.rebar.co.il

"הפרס"                        10 מתנות או הטבות שונות, כמפורט בסעיף 4 להלן. 

"תקופת הפעילות"  התקופה האמורה כמפורט בסעיף 2 להלן.

 1. תקופת הפעילות
  1. הפעילות תיערך החל מיום 1.9.2020 ועד 30.9.2020 (להלן: "תקופת הפעילות").
  2. מובהר בזאת כי עורכת הפעילות, תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. השתתפות בפעילות
  1. כל משתתף יכול לזכות בפרס פעם אחת בעסקה, ובתנאי שהינו חבר מועדון בתוקף ושאישר קבלת עדכונים בסמס. 
  2. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל הוראה מהוראות תקנון זה בכל עת ובלא צורך בהודעה על כך, מעבר לפרסום הנוסח העדכני של התקנון באתר הפעילות. האחריות להכרת התקנון כפי שיהיה מעת לעת חלה על המשתתף.
 3. הפרסים

הטבות למימוש בסניפי rebar:

 • 5% הנחה על מוצר לבחירה מהתפריט.
  כמות: 33,300 יחידות (שלושים ושלושה אלף ושלוש מאות).
 • 25% הנחה על מוצר לבחירה מהתפריט.
  כמות: 19,980 יחידות (תשעה עשר אלף, תשע מאות ושמונים).
 • 50% הנחה על המוצר השני בעסקה.
  כמות: 15,540 יחידות (חמשה עשר אלף, חמש מאות וארבעים).
 • כדור energy bite במתנה, ברכישת מוצר מהתפריט.
  כמות: 19,980 יחידות (תשעה עשר אלף, תשע מאות ושמונים).
 • 20% הנחה להזמנת קיטים rebar@home מהאתר/אפליקציה
  כמות: 22,200 יחידות (עשרים ושניים אלף ומאתיים).
 • כוס רב פעמת במתנה.
  כמות: 370 יחידות (שלוש מאוד ושבעים).
 • 50% הנחה על מוצר לבחירה מהתפריט.
  כמות: 25,530 יחידות (עשרים וחמישה אלף, חמש מאות ושלושים).
 • מוצר בתמנה לבחירה מהתפריט.
  כמות: 14,800 יחידות (ארבעה עשר אלף ושמונה מאות).
 • 4 כדורי energy bites במתנה לבחירה.
  כמות: 14,800 יחידות (ארבעה עשר אלף ושמונה מאות).
 • קערית פודינג במתנה לבחירה מהתפריט.
  כמות: 18,500 יחידות (שמונה עשר אלף וחמש מאות).

מימוש ההטבה: מתנות ו/או הטבות ניתנות למימוש בסניפי rebar, המשתתף יבצע עסקה שלאחריה יקבל הודעת סמס עם הטבה משתנה בהתאם לזו שתוגרל במערכת (מתוך 10 הטבות שונות). המשתתף יוכל לממש ההטבה שנשלחה באמצעות סמס (בלבד), ויוכל לממש אותה בזמנים המפורטים בסעיף 2 לעיל. תנאי למימוש ההטבה- כרטיס מועדון בתוקף בעת מימוש ההטבה וכן אישור קבלת עדכונים באמצעות סמס.

 1. הזכייה בהטבה במסגרת הפעילות הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. ההטבה לא ניתנת לשינוי, החלפה או המרה אלא בהסכמת עורכת הפעילות מראש ובכתב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות את הענקת הפרסים בתנאים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים.
 3. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, עורכת הפעילות תהא רשאית שלא למסור את ההטבה לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.

 1. כללי
  1. תקנון הפעילות ניתן לעיון במשרדי עורכת הפעילות וכן באתר עורכת הפעילות.
  2. עורכת הפעילות או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת האינטרנט, החשמל, או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא תשא באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר יגרמו למשתתף בקשר עם השתתפות בפעילות, במישרין או בעקיפין.
  3. עורכת הפעילות רשאית להפסיק, להאריך  או לבטל את הפעילות (במהלך הפעילות או בסיומה) מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  4. עורכת הפעילות תהיה הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.
  5. ההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי ועובדי  rebar
  6. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי עורכת הפעילות אינה אחראית כלפי המשתתף לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם למשתתף ו/או לאחר עקב הפעילות ו/או בשל זכייתו בהטבה ו/או בפרס כלשהו ו/או עקב השתתפותו בפעילות ו/או נזק שנגרם במהלך הפעילות.
  7. בכל מקרה של סתירה  או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה, לכל דבר ועניין.
  8. האחריות על מימוש הפרס ו/או ההטבה הינה על המשתתף בלבד. עורכת הפעילות לא תישא באחריות בגין אי מימוש הפרס ו/או ההטבה בגין סיבות התלויות, בעקיפין או במישרין, במשתתף.
 2. התיישנות
  תקופת ההתיישנות לכל תובענה כנגד החברה, בגין כל עניין הנובע מפעילות זו, היא 6 חודשים ממועד סיום הפעילות.
 3. שונות
  הוראות התקנון נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ופונים לגברים ונשים כאחד.
  עורכת הפעילות תייעד ההטבה, בהתאם לפרטים הרשומים לה ואלה שעודכנו בכרטיס המועדון.
 4. המפקח
  עוה"ד יובל פלדה בכתובת התדהר 5 (זרחין 2) רעננה טל': 09-7778900, מי שמונה ע"י עורכת הפעילות לשמש כמפקח על עורכת הפעילות ו/או המבצע/ת (להלן: "המפקח").